Bent u huisarts?

Hartelijk dank voor uw interesse, om mogelijk te participeren in dit onderzoek.

Doel van het onderzoek

Bij lage rugpijn wordt de STarT Back Tool (SBT) door huisartsen en fysiotherapeuten gebruikt om gestratificeerd te behandelen. Deze SBT is vertaald naar nekpijn en vervolgens onderzocht op predictieve validiteit. Echter hierbij is geen rekening gehouden met de specifieke prognostische factoren die invloed hebben op het herstel bij nekpijn. In vervolg hierop hebben we de SBT aangepast voor specifiek gebruik bij patiënten met nekpijn. Het doel van dit onderzoek betreft het
bepalen van de test – hertestbetrouwbaarheid, constructvaliditeit, discriminatieve validiteit en predictieve validiteit van de STarT Back Tool_Neck Pain (SBT_Neck). De SBT_Neck is een korte vragenlijst van 9 vragen, welke de patiënt in 3 profielen categoriseert, die gestratificeerd behandelen mogelijk maakt. Indien de psychometrische eigenschappen van de SBT_neck voldoen kunnen patiënten mogelijk nog gerichter behandeld worden. Hierbij beoogt profiel 1 de patiënten met laag risico op chronische klachten, grote kans op goed herstel te classificeren, waarbij alleen advies voldoende dient te zijn. Profiel 2 beoogt de doelgroep te classificeren die geïndiceerd is voor verwijzing naar de fysio- of manueeltherapeut, waarbij herstel te verwachten valt. Profiel 3 beoogt hoog risico op ontwikkeling van chronische nekpijn te classificeren, welke de dagelijkse activiteiten beïnvloedt. Hier is vroegtijdig interdisciplinair behandelen of inzet van een psychosomatisch fysiotherapeut in een vroeg stadium mogelijk wenselijk.

Wie hebben we nodig?

Om bovenstaande doel te behalen hebben we data nodig van 200 patiënten met nekpijn.

De criteria:

Inclusie:
 Patiënten met pijn in de nekregio (graad I en II) inclusief een eventueel radiculair syndroom  (graad III)
 Leeftijd tussen 18 en 65 jaar

Exclusie:
 Specifieke nekpijn graad IV, zoals maligniteiten, ernstige deformiteiten, neurologische
beelden, of een operatie in het afgelopen jaar
 Onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal in spraak en geschrift.

Wat moet u doen?

Als u wilt participeren, verwachten we van u, dat elke nieuwe patiënt met nekpijn die zich bij uw praktijk aanmeldt, gevraagd wordt deel te nemen. U, of uw secretaresse, licht de patiënt kort in over het onderzoek en overhandigt de proefpersooninformatiebrief. Op het moment dat de patiënt wilt deelnemen, stuurt u of uw secretaresse naam, telefoonnummer en e-mail van de betreffende patiënt door naar de hoofdonderzoeker, Jeroen Dockx, MMT. Dit kan op het volgende e-mailadres:
prognosenekpijn@gmail.com

Belangrijk is dat deze aanmelding liefst voor het 1ste consult, plaats vindt en uiterlijk tussen het 1ste en 2de consult.

Verder geeft u gewoon de reguliere behandeling die de patiënt ook ontvangt als hij niet deelneemt. Daarmee heeft het deelnemen van de patiënt geen invloed op het behandelproces. Ook bent u geblindeerd voor de uitkomst van de SBT_neck, zodat deze uw reguliere therapie niet beïnvloedt.

Wat doen wij?

Op het moment dat u de patiënt heeft aangemeld hoeft u niets meer te doen. Wij doen de rest. De patiënt zal van ons een link ontvangen naar de digitale omgeving waar hij de vragen kan invullen. Dit zal de patiënt 4 keer gevraagd worden. Op het moment van aanmelden, tussen 1 en 2 weken na aanmelding, na 3 maanden en na 6 maanden. De eerste keer zal dit een tijdsinvestering zijn van ongeveer 30 minuten. De keren daarna zal dit ongeveer 10 minuten duren.

Na ongeveer 3 maanden, 6 maanden, 9 maanden en 1 jaar, zullen we met u contact opnemen om vanuit het elektronisch patiënten dossier te registreren welke behandeling de patiënt heeft ontvangen. Hierbij zal vastgelegd worden, hoeveel keer de patiënt is geweest en welke behandelbeleid is ingesteld (medicatie, verwijzing naar paramedicus (en zo ja, welke), beeldvormend onderzoek, anders nl…..)

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u deelnemen aan 1 of meerdere interviews, waarom u bij een patiënt bepaalde behandelkeuzes heeft gemaakt. Dit is echter geheel vrijblijvend. Dit betreft een kwalitatief deel van het onderzoek, waarbij we in kaart brengen, welke argumenten in het klinisch redeneerproces een rol spelen om te komen tot de ingezette behandeling en of de SBT_neck tot eenzelfde behandelbeleid adviseert.

Mocht u graag een nadere toelichting willen, dan kunt u contact opnemen met Jeroen Dockx of één van de medeonderzoekers die u benaderd heeft.

Contactgegevens hoofdonderzoeker:
Jeroen Dockx, MMT
06 22998592
j.dockx@fysioboz.nl

Helaas zijn er geen gelden beschikbaar voor dit onderzoek. Daarmee zal participatie van uw praktijk vrijwillig zijn. Om het toch aantrekkelijk te maken, hebben we getracht met bovenstaande procedure de belasting op uw praktijk zo gering mogelijk te maken. Daarnaast hebben nog een leuk geschenk voor de praktijk die de meeste patiënten aanlevert.

Hopende patiënten uit uw praktijk te mogen verwelkomen binnen ons onderzoek, verblijf ik,

Met collegiale groet,


Jeroen Dockx, MMT